ඩබල් වොම්මි: දේශගුණික විපර්යාස වායු දූෂණයට බලපායි

1
අධ්‍යයනයෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ වායු දූෂණයට දේශගුණික විපර්යාසවල දරුණු බලපෑම් ලොව පුරා මරණවලට තවදුරටත් බලපාන බවයි නව අධ්‍යයනයකින් හෙළි වී ඇත්තේ අනාගත දේශගුණික විපර්යාස...