දැන්වීමක්
සංඛ්‍යාලේඛන විශ්ලේෂණයෙන් පෙන්නුම් කර ඇත්තේ "උණුසුම් ස්ට්‍රීක්" හෝ ජයග්‍රහණ මාලාවක් සැබෑ වන අතර සෑම කෙනෙකුම ඔවුන්ගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ යම් අවස්ථාවක දී මේවා අත්විඳින බවයි. "ජයග්‍රාහී ස්ට්‍රීක්" ලෙසද හැඳින්වෙන "උණුසුම් ස්ට්‍රීක්" අඛණ්ඩ ජයග්‍රහණ හෝ සාර්ථකත්වයන් ලෙස අර්ථ දැක්වේ.

අපිව අනුගමනය කරන්න

94,376පංකාවැනි
47,651අනුගාමිකයන්අනුගමනය
1,772අනුගාමිකයන්අනුගමනය
40ග්රාහකයන්දායකත්වය
- Advertisement -

මෑත පෝස්ට්